ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices (ครูและผู้บริหาร) โรงเรียนสุจริต

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา และ นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา

Read more

นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี และนายทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 การประกวดเรียงความ

นางสาวงามพันธุ์ สัยศ

Read more

นางสาวพาขวัญ ทับไทย และนายอัฐวุฒิ คนเจนดี ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับยอดเยี่ยม

นางสาวพาขวัญ ทับไทย

Read more

นางสาวสุนารี รุ่งมี และนางสาวพาขวัญ ทับไทย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

นางสาวสุนารี รุ่งมี

Read more

นายวีรยุทธ พูลพร, นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ และนางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์

นายวีรยุทธ พูลพร, นา

Read more