ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓ โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑

E-mail : school.tanti@gmail.com Website : www.tanti.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๕๘ ตารางวา เขตพื้นที่บริการอำเภอวิเศษชัยชาญ