สมรรถนะหลักของโรงเรียน

๑. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

๒. ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓. จิตใจที่ดีในการให้บริการ