พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการเรียนอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒. สร้างโอกาสความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวเข้ากับโรคอุบัติใหม่

๔. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑

๕. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล