พันธกิจ

๑. สิ่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ สมบูรณ์แข็งแรง
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๕. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
๗. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกรดำเนินงานจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก