นางคำเตือน สังข์วิเศษ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ

นางคำเตือน สังข์วิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง