คณะกรรมการสถานศึกษา



นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
ประธานกรรมการ

นายธนู ธเนศวรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสุภัทรเขตสุนทร
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระโสภณปริยัติเมธี
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายปราโมทย์ พันปี
ผู้ทรงคุณวุฒิ




นายสุมาลี ทรัพย์ขุมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเบญจมาศ เสมวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเสาวพรรณ สำแดงฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางรัชนี เงินเอี่ยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




นายธงชัย ปานพิพัฒน์
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสมเกียรติ นาคพนม
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายดิเรก บำเพ็ญ

นายทินกร เอนก

นางมยุรีย์ แพร่หลาย
กรรมการเลขานุการ