วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง”