วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑