กลุ่มสาระภาษาไทย


นางบุษกร เที่ยงแท้
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวงามพันธ์ุ สัยศรี

นางสวิง ดาวลอย

นางคำเตือน สังข์วิเศษ

นางสาวดารากร บุญสม

นางจินตนา วิชาบาล

นายเสถียร บุตรหนองแสง

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา

นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์

นางสาวสิรมนต์ ประดิษฐ์อัสดร