กลุ่มสาระภาษาไทย


นางคำเตือน สังข์วิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวงามพันธ์ุ สัยศรี

นางบุษกร เที่ยงแท้

นางสาวดารากร บุญสม

นางจินตนา วิชาบาล

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา

นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์

นางสาวสิรมนต์ ประดิษฐ์อัสดร

นายทัศไนย์ โคกบัว