รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาาชาดไทย ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาาชาดไทย ประจำปี 2566
ครูผู้ควบคุม
นายอธิชนัน เชิดศิริ
นายกุลโรจน์ รักงาน