กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายเอกภพ ทับทิมทอง

ว่าที่ ร.ต. ปฐมพร กิ่งแก้ว

นายชนะพงศ์ อาจศรี