นางสาวอัญชดา เขียวอุไร ได้รับโล่รางวัลครูต้นแบบ Pa Support Team ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นางสาวอัญชดา เขียวอุไร ได้รับโล่รางวัลครูต้นแบบ Pa Support Team ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง