แนะนำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว – เหลือง

*********************************************

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นตาล

*********************************************

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว

*********************************************

คติพจน์

“เรียนดี มีวินัย เสียสละ กตัญญู”

*********************************************

ปรัชญา

อสาธุํ สาธุนา ชิเน

พึงชนะคนชั่ว ด้วยความดี

*********************************************

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีเด่น”

*********************************************

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี”

*********************************************

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

๑. สิ่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ สมบูรณ์แข็งแรง

๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๕. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
๗. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกรดำเนินงานจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
๒. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ.

ที่ตั้งของโรงเรียน

70 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

เบอร์โทรศัพท์ 035-632811

แผนที่ของโรงเรียน