เจ้าหน้าที่


นางสาวนิภาพร สุทธิประภา
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ)

นางสาวนฤมล หอมส่งกลิ่น
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน)

นางสาวกัญญ์กุลณัช อ่วมประไพ
(พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม)

นางสาวขวัญฤดี ธุปกระแจะ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ)

นางสาวธนวรรณ ศรีอำไพ
(เจ้าหน้าที่การเงิน)

นาสาวภัทรกานต์ หอมส่งกลิ่น
(เจ้าหน้าที่พยาบาล)