กลยุทธ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยทุกรูปแบบ

๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

๑. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม

๓. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

๕. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. สถานศึกษา มีการนำข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

๗.  มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน