เป้าประสงค์

๑. มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม

๓. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

๔. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

๖. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

๗. โรงเรียนนำข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล