เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
๒. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ.