กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางวินิดา คหกิจไพศาล

นายทินกร เอนก

นางวรรณา ทองแดง


นายปัญญา ใจปัญโญ

นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ

นางสาวพาขวัญ ทับไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน

นายอัฐวุฒิ คนเจนดี