กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายปัญญา ใจปัญโญ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางวินิดา คหกิจไพศาล

นายทินกร เอนก

นางวรรณา ทองแดง


นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ

นางสาวพาขวัญ ทับไทย

นายอัฐวุฒิ คนเจนดี