กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวรรณา ทองแดง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางวินิดา คหกิจไพศาล

นายทินกร เอนก

นางสาวสุนารี รุ่งมี

นายปัญญา ใจปัญโญ

นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ

นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ

นายอัฐวุฒิ คนเจนดี

นางสาวพาขวัญ ทับไทย