กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางวินิดา คหกิจไพศาล

นายทินกร เอนก

นางวรรณา ทองแดง


นายปัญญา ใจปัญโญ

นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ

นางสาวพาขวัญ ทับไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน

นายอัฐวุฒิ คนเจนดี