เพลงมาร์ชโรงเรียน

(พร้อม)
เขียว ขาว เหลือง เรืองวิชา ศึกษาร่วมกัน หมั่นเพียรเรียนขยัน สร้างสรรค์เราก้าวไกล พระคุณที่ให้มา อนาคตต้องสดใส เราทุกคนภูมิใจ อยู่ใน ว.ศ. กันมานาน การเรียนดี กีฬาก้าวไกล เด่นอยู่ในวิเศษไชยชาญชื่อเสียงเป็นพยายานด้วยการสร้างสรรค์ของครู
(หญิง)
(ชาย)
เราทุกคนจะรัก และเชิดชู ที่เรียน ให้ความรู้ สถาบันช่วยกันแทนคุณความดี
(พร้อม)
รักชาติ และศาสน์กษัตริย์ให้ซื่อสัตย์ และสามัคคี ลูก ว.ศ. อยู่ในต้องมีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม เราจะจำในวีรกรรมโบราณ เมืองวิเศษไชยชาญอันเกรียงไกร
(ชาย)
คติพจน์ที่จำฝังใจ เรียนดี มีวินัย เสียสละ กตัญญู
(หญิง)
เราทุกคนจะรัก และเชิดชู ที่เรียนให้ความรู้ สถาบันช่วยกันแทนคุณความดี

 

เพลงมาร์ช วศ. (บรรเลง)