ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน
วันที่ 5 ธันวาคม 2564