ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ

นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล

นายวีรยุทธ พูลพร

นางสาวปราณี พ่วงทองคำ

นางสาววีรวรรณ หวานล้ำ

นางสาวภัคอาภา สว่างแสง

นางสาวนนทรี พุฒซ้อน