นายยุทธนา กันตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นายยุทธนา กันตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง