กลุ่มสาระการงานอาชีพนางสาวมลฤดี ศรีพรมมา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวณัฎฐ์ชนากานต์ ศรีลือ

นางสาวอารี เขียวฉิม

นายสกุลโรจน์ รักงาม

นายอธิชนัน เชิดศิริ

นายเมธา โตสวัสดิ์