กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นางสาวอารี เขียวฉิม
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวณัฎฐ์ชนากานต์ ศรีลือ

นางสาวมลฤดี ศรีพรมมา

นายสกุลโรจน์ รักงาม

นายอธิชนัน เชิดศิริ

นายเมธา โตสวัสดิ์