ไสลด์ ผอ นุชนารถ
2
3
4

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการแสงเดือน เสือวงษ์

เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

รายงานการวิจัย
เรื่อง การประเมินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

ชั้นวางหนังสืออิเล็คทรอนิกส์