คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรครูดีศรีวิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_0
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_0_0
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_1
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_2
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_3
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_4
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_5
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๑_6
previous arrow
next arrow

คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรครูดีศรีวิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สายครูผู้สอน จำนวน 8 ท่าน คือ
1. นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา
2. นางสาวรพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน์
3. นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย
4. นางสาววราภรณ์ เวทการ
5. นางสาวณัฎฐ์ชนากานต์ ศรีลือ
6.นายปัญญา ใจปัญโญ
7.นายคนึง เจียรนันท์
8. นายวีรยุทธ พูลพร