กลุ่มสาระศิลปะนางสาวณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายพรชัย ทองแดง

นายคนึง เจียรนันท์

นางประชุม อ้วนแก้ว

นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง