กลุ่มสาระศิลปะ


นางประชุม อ้วนแก้ว
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายพรชัย ทองแดง

นายคนึง เจียรนันท์

นางสาวณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง

นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง