กลุ่มสาระศิลปะนางสาวณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายคนึง เจียรนันท์

นางประชุม อ้วนแก้ว

นางสาวมณีรัตน์ หุ่นแสวง

นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง