ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณวัดร้าง (วัดดง) หมู่ที่ 6 ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตลาดศาลเจ้าโรงทองประมาณ 2 กิโลเมตร บนเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 58 ตารางวา

โรงเรียนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ในที่ดินของวัดท่าสุวรรณ์ (วัดวิเศษชัยชาญ) บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 56 ตารางวา

ทิศเหนือ จดที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ (ที่เดิม) ทิศใต้จดพระอุโบสถ ทิศตะวันออก ที่เอกชนและทิศตะวันตก จดแม่น้ำน้อย โดยนายหยด อินทรประสงค์ (แซ่ตัน) คหบดีตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 8,315 บาท (แปดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และเงินจากประชาชนอีก 2,315 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 10,630 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยสร้างเป็นอาคารแบบ ค. (แบบของกระทรวงธรรมการ) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 8 X 25 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน และหน้ามุข 2 ห้อง เป็นห้องพักครูและห้องธุรการ

โรงเรียนเปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยเปิดสอนแบบสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 96 คน เป็นนักเรียนชาย 80 คน นักเรียนหญิง 16 คน ภายใต้ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ใช้อักษรย่อ อ.ท. 4 ชื่อ (“ตันติวิทยาภูมิ” เป็นอนุสรณ์แก่นายหยด แซ่ตัน)

ต่อมาวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงธรรมการ ให้งดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เพราะนักเรียนน้อย ปีต่อๆ มาก็ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จากนักเรียนที่สอบไล่เลื่อนชั้นขึ้นมา

ต่อมา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราษฎร์ชื่อ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “มูลนิธิ” ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ต่อมาปีการศึกษา 2504 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปีที่ 2503 โดยเรียกชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 (ม.ศ. 1,2,3 มัธยมศึกษาตอนต้น) แทนมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 (ม.ศ. 4,5,6)

พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียนใหม่จาก “อ.ท. 4” เป็น ว.ศ. ตามความต้องการของกรมสามัญศึกษาและตรงกับชื่อโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนในที่แห่งใหม่จำนวน 39 ไร่ 58 ตารางวา ด้วยเงินบริจาคของประชาชน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมกับบริเวณวัดร้าง (วัดดง) อีก 2 ไร่ รวมเป็น 41 ไร่ 58 ตารางวา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2518 ณ เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทางเข้าโรงเรียนอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 1 กิโลเมตร และได้ย้ายไปเรียนที่แห่งใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาระดับตอนปลาย (ม.ศ. 4,5) โดยเริ่มนับตั้งแต่ ม.ศ. 4

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับการยกฐานะผู้บริหารโรงเรียนจาก “อาจารย์ใหญ่” เป็น “ผู้อำนวยการ” และทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี 2521 เป็น ม. 1,2,3,4,5 และ ม.6 ตามลำดับ

พ.ศ.2523 เปลี่ยนชื่อชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นชั้น ม.4 ถึง ม.6

พ.ศ.2545 เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือช่วงที่ 3 เริ่มจากชั้นม.1-ม.3 และช่วงชั้นที่ 4 เริ่มจาก ชั้นม.4-ม.6 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา

พ.ศ.2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

พ.ศ.2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งฝัน (Fast Track)

พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ปัจจุบันโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นโรงเรียน “ต้นแบบ โรงเรียนในฝัน” รุ่นแรก