กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายยุทธนา กันตะบุตร
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ

นายประทีป ผาสุภะ

นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย

นางสาวอัญชดา เขียวอุไร

นางสาวบาจารีย์ รอดสุด

นางสาวจินตนา แย้มคงเมือง

นางภิญญดา พัดภู่

นางสาวปวีณา ทนงศักดิ์วิเศษ

นายวัชรพล จันทรวงศ์

นางสาวมณฑุตา รุกขชาติ


นางสาวอารียา ศรีปลั่ง


นางสาวธนพร สมเจดีย์