กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประทีป ผาสุภะ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)


นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ

นายยุทธนา กันตะบุตร

นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย

นางสาวอัญชดา เขียวอุไร

นางสาวบาจารีย์ รอดสุด

นางสาวจินตนา แย้มคงเมือง

นางภิญญดา พัดภู่

นางสาวปวีณา ทนงศักดิ์วิเศษ

นายณัฐนนท์ จุนพัฒน์

นายวัชรพล จันทรวงศ์

นางสาวมณฑุตา รุกขชาติ

นางสาวปรัชญาภรณ์ วะสุวัชร