ค่านิยมหลักขององค์กร

๑. การทำงานเป็นทีม

๒. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๓. การสร้างเครือข่ายในการทำงาน

๔. การทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้