กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนางสาววริศรา งามจริง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางมนตรี เขมะชิต

นางสาวรติพร นารถสกุล

นายสมคิด อ่อนจันทร์

นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม

นางสาววราภรณ์ เวทการ

นายโสภณ เอี่ยมสำอางค์

นางสาวฐาปนีย์ ทองคำ

นางสาวศิริพร หงษ์ทอง

นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร

นายชินภัค คงวิวัฒน์ไพศาล

นางสาวขจาริน แจ้งโพธิ์

Mr.Gaius Tong Atud Dugarson