กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนางสาววริศรา งามจริง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร

นางสาวรติพร นารถสกุล

นายสมคิด อ่อนจันทร์

นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม

นางสาววราภรณ์ เวทการ

นายโสภณ เอี่ยมสำอางค์

นางสาวฐาปนีย์ ทองคำ

นางสาวศิริพร หงษ์ทอง

นายชินภัค คงวิวัฒน์ไพศาล

Mr.Gaius Tong Atud Dugarson
นางสาววรินทร จันกิ๋ว