ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุมาลี มีสกุล ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุมาลี มีสกุล

ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ.2563

ด้านการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 30 กันยายน 2564