รางวัลสถานศึกษาที่มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนเชิงรุกของสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนครูให้สามารถจัดการเรียนเชิงรุก (Active learning)