นางสาวสุมาลี มีสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสุมาลี มีสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน