ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย ได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม สำหรับผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย

ได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม สำหรับผู้บริหาร

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5