นางแสงเดือน เสือวงษ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหาร

นางแสงเดือน เสือวงษ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหาร