นางสาวสุมาลี มีสกุล ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการในระดับยอดเยี่ยมและรดับดีเด่น จากศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู สควค.ภาคกลาง

นางสาวสุมาลี มีสกุล

Read more

นางแสงเดือน เสือวงษ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ผู้บริหาร

นางแสงเดือน เสือวงษ์

Read more