นางสาวพาขวัญ ทับไทย และนายอัฐวุฒิ คนเจนดี ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับยอดเยี่ยม

นางสาวพาขวัญ ทับไทย และนายอัฐวุฒิ คนเจนดี

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ระดับยอดเยี่ยม

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5