นางสาวสุนารี รุ่งมี และนางสาวพาขวัญ ทับไทย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

นางสาวสุนารี รุ่งมี และนางสาวพาขวัญ ทับไทย

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
จาก คณะสงฆ์ ภาค 2 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม