นางฉวีวรรณ เอกสมบัต ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี  2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางฉวีวรรณ เอกสมบัต

ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี  2562

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน