โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว

กลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการ นางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร นายทินกร เอนก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันดำนาปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 (หอมปทุม) ณ แปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม