โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร และคณะครู รับการ ประเมินโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม