โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับการประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รับการประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการประเมินในครั้งที่ 3