โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ”จัดดำเนินการตัดสินผลงานการประกวด Best Practice

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองให้จัดดำเนินการตัดสินผลงานการประกวด Best Practice กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้ด้วยรูปแบบ 5 รูปแบบ ตามนโยบาย สพฐ.กำหนดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม