ธนาคารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลออมดีเด่น ระดับประเทศ จากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ธนาคารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลออมดีเด่น ระดับประเทศ จากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยผู้มอบรางวัลคือนางขนิษฐา ถิระโคตร ผู้การธนาคารออมสินสาขาวิเศษชัยชาญ ได้มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ให้กับนายดำรงค์ ทองคำชู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน และนักเรียนที่ทำงานธนาคารโรงเรียน คือ 1.นางสาวเกวลิน สินธพ 2.นางสาวจิราวัลย์ บุญครอง 3.นางสาววิชิตรา สมบูรณ์ทรัพย์ 4.นางสาวเกสรา สุทนต์ ณ อาคารโดม 72 ปี