รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “เยาวชนคนดี มีจิตอาสา”

นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “เยาวชนคนดี มีจิตอาสา”

ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 10 คน ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภัคอาภา สว่างแสง