กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_0
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_1
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_2
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_3
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_4
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_5
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_6
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_7
LINE_ALBUM_จิตอาสา เนตรนารี ม.1,ม.3_๒๒๐๑๒๐_8
LINE_ALBUM_จิตอาสา ยุวกาชาด ม.1-3_๒๒๐๑๒๐_0
LINE_ALBUM_จิตอาสา ยุวกาชาด ม.1-3_๒๒๐๑๒๐_1
LINE_ALBUM_จิตอาสา ยุวกาชาด ม.1-3_๒๒๐๑๒๐_2
LINE_ALBUM_จิตอาสา ยุวกาชาด ม.1-3_๒๒๐๑๒๐_3
previous arrow
next arrow

วันที่ 12 มกราคม 2565 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน