นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_0
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_1
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_2
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_3
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_4
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_5
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_6
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_7
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_8
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_9
LINE_ALBUM_ทำความสะอาดโรงเรียน_220118_10
previous arrow
next arrow

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตามบริเวณที่กำหนด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ทำความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 4 ม้าหิน ยาวไปถึงโรงรถครูหน้าอาคาร 2 กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 1 โดม 72 ปี ถึงอาคาร 3 ติดริมสนามฟุตบอล กลุ่มที่ 3 ทำความสะอาดหน้าอาคาร 4 ขอบรั้วหน้าโรงเรียนยาวไปถึงขอบรั้วหลัง และกลุ่มที่ 4 ทำความสะอาดบริเวณโรงยิม ห้องน้ำชาย ยาวไปถึงโรงรถนักเรียน