กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดห้องเรียนสีขาว

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2566 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดห้องเรียนสีขาว รวมทั้งหมด 15 ห้องเรียน ณ อาคารโดม 72 ปี