โรงเรียนวิเศษไชยชสญ”ตันติวิทยาภูมิ” ได้ผ้านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ขนาดกลาง ระดับทอง อันดับ 2

โรงเรียนวิเศษไชยชสญ”ตันติวิทยาภูมิ”

ได้ผ้านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ขนาดกลาง
ระดับทอง อันดับ 2
คุณครูฉวีวรรณ เอกสมบัติ (รองกิจการ นร.)
คุณครูจินตนา แย้มคงเมือง(หน.งาน)