โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ผ่านการประเมินตรวจสอบรับรอง คุณภาพการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

ผ่านการประเมินตรวจสอบรับรอง คุณภาพการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)