ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ผู้ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผลงาน การจัดการเรียนรู้ Active Learning

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู
ผู้ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประเภทผลงาน การจัดการเรียนรู้ Active Learning