นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดทำ Video Clip โครงการ “สร้างสรรค์..ปันประสบการณ์การอ่าน” ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

120367467_3239959589423480_3177694717300173067_n
120199709_3239959076090198_4785210470933509463_n
120220332_3239959069423532_8445430112822328261_n
120277263_3239959789423460_4524139730783456572_n
120280673_3239959099423529_6083007964718484236_n
120287236_3239959629423476_5809247352022357567_n
120290885_3239958956090210_4171833099768634583_n
120384986_3239959712756801_7427113747012215565_n
previous arrow
next arrow

นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในการจัดทำ Video Clip โครงการ “สร้างสรรค์..ปันประสบการณ์การอ่าน”

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

ผู้จัดทำ Video clip “สร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน”

นางสาวภัทราพร ดีมั่น ม.6/1

นางสาวแพวดวดี ตุลารักษ์ ม.6/1

นางสาวปุณยวีร์ เรืองศรี ม.6/1

นายสิทธิภัทร แช่มช้อย ม.5/1

นายธเนศ สุขีเกตุ ม.5/1

นายกานต์ดนัย ญาณโกมุท ม.5/1

นางสาวทิพย์วิมล ดีมี ม.5/1

วันที่ 30 กันยายน 2563